Regulamin

II Półmaraton Wągrowiec Skoki - regulamin

I. ORGANIZATOR

1. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, REGON: 302346704

e-mail: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

2. Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska

3. Dyrektor Biegu Karolina Stefaniak

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Gminy Skoki

4. Promocja Miasta Wągrowiec

3. Promocja Powiatu Wągrowieckiego

4.Promocja Gminy Wągrowiec

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 22 Października 2017 na trasie Wągrowiec - Skoki

2. Dystans biegu wynosi 21,097km (trasa z ATESTEM PZLA)

3. Start będzie miał miejsce na Rynku w Wągrowcu, meta znajduje się na rynku w Skokach

4. Start nastąpi o godz. 13:00 Rynku w Wągrowcu

5. Trasa prowadzić będzie z Rynku w Wągrowcu na metę w Skokach. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

 

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 3 godziny

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy

 

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu

3. Łączna liczba Uczestników jest ograniczona do 600 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą od 11 maja 2017 do dnia 16 października 2017 lub osiągnięcia limitu 600 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 21 października 2017 w biurze zawodów w godzinach 15:00 do 19:00 oraz 22 października 2017 w godz.8:00-11:30

7. Biuro zawodów będzie mieścić Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach ul. Rogozińska 1

8. Transport zawodników z biura zawodów w Skokach na start w Wągrowcu nastąpi podstawionymi autokarami. Odjazd autokarów o godz.11:00-11:45.

 

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa mają zawodnicy rocznika 1999 i starsi.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

4. W pakiecie startowym biegu uczestnicy otrzymują numer startowy i pamiątkową koszulkę (techniczną), a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny

5. Na trasie biegu co ok. 5 km będą znajdowy się punkty odżywienia

6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym

7. Numer startowy musi być zamocowany na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona

8. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników

9. Zawodnicy zarejestrowani do 5 października 2017 mają możliwość wyboru rozmiaru koszulki - zgłoszenia po tym terminie koszulkę będą miały przydzieloną losowo

 

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w biegu:

- 50 zł  od 11 maja 2017 do 30 sierpnia 2017

- 60 zł od 1 września 2017 do 16 października 2017

- 70 zł w biurze zawodów 21 i 22 października 2017

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Opłat można dokonywać:
- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 16 października 2017 do godziny 23:59 w miarę dostępnych miejsc.

4. Opłaty dokonane po zamknięciu zapisów zostaną odesłane na konto wpłacającego.

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie ma co najmniej 5 mężczyzn i 5 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu oficjalnego zostaje zwiększona tak, aby ich obejmować.

2. W biegu prowadzona będzie klasyfikacja  Open oraz kategoriach wiekowych kobiet K18 (18-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60 lat i starsze) i mężczyzn M18 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 lat i starsi). O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

3. Klasyfikacja OPEN miejsca 1-3 kobiet oraz 1-3 mężczyzn

4. Klasyfikacja zameldowanych mieszkańców Miasta i Gminy Skoki oraz Miasta Wągrowiec  1-5 kobiet oraz 1-5 mężczyzn

5. Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi klasyfikacja Miasta i Gminy Skoki oraz Miasta Wągrowiec

6. Klasyfikacja drużynowa – w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Drużyna składa się z 5 zawodników (minimum 2 kobiet). W klasyfikacji drużynowej puchary otrzymują 3 drużyny z najlepszym czasem netto.

7. Najliczniejsza drużyna - w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Wygrywa drużyna, której najwięcej zawodników przekroczy linię mety. Najliczniejsza drużyna otrzyma puchar.

 

IX. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

1.Zdobywcy I, II, III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn są poddawani kontroli antydopingowej (w tym EPO).

2.W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości badania próbki „B” na własny koszt.
Organizator poinformuje zawodnika o szczegółach procedury odwoławczej próbki “B”. Pozytywny wynik badania próbki “B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.

 

X. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 16 października 2017 – osoba na którą pakiet jest przepisywany wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie http://polmaratonwagrowiecskoki.pl (bez dokonywania płatności). Następnie osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl z informacją z kogo na kogo pakiet zostaje przepisany

 

XI. WYNIKI

1.Nieoficjalne wyniki biegu są zamieszczane na stronie www.polmaratonwagrowiecskoki.pl  bezpośrednio po biegu.

2.Wyniki oficjalne biegu są zamieszczane na stronie www.polmaratonwagrowiecskoki.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

 

X. ZASADY BEZPECZEŃSTWA

1. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.

2. Bieg będzie odbywał się na trasie Wągrowiec – Skoki. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez uprawnione służby oraz policję w newralgicznych miejscach.

3. Start nastąpi z rynku w Wągrowcu o godz. 13:00. Meta na rynku w Skokach. Limit czasu 3h. Po tym czasie wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu są zobowiązani do zejścia z trasy.

4. Bieg odbywać się będzie prawostronnie.

5. Ruch uliczny będzie wstrzymywany jedynie na czas przebiegnięcia zawodników. Na trasie mogą pojawić się pojazdy mechaniczne.

6. Imprezę będzie kończył specjalnie oznakowany pojazd (autobus) z którego będzie mógł skorzystać uczestnik biegu który zejdzie z trasy.

7. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.

8. Organizator jest zobowiązany do poinformowania przed startem zawodników o zasadach bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - Maciej Łucyk tel.+48 791 808 392

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.polmaratonwagrowiecskoki.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Półmaraton Wągrowiec Skoki. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania. W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym

9. Warunkiem startu w półmaratonie jest podpisanie przez zawodnika zgody na udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w półmaratonie na własną odpowiedzialność.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu

 

Sponsor główny

 

 

 

 

 

Sponsorzy

Projekt i wykonanie: ITSpec.pl